+8

  Allmänna hyresvillkor för +8 Universalställning samt tillbehör


 
1. 

Definitioner

  Med hyrestagaren avses den som hyr materiel av PlusEight System AB.
Med uthyraren avses PlusEight System AB.
Med hyresmateriel förstås den samlade hyrda materielen inklusive transporthäckar och förpackningar.
Med kalenderdag förstås årets samtliga dagar.
Med byggdag förstås kalenderdag då arbete bedrivs eller enligt gällande kollektivavtal får bedrivas.
Med vecka förstås årets samtliga veckor.
Med månad förstås årets samtliga månader.
Med felfritt skick avses väl rengjord, sorterad materiel och i samma skick som den utlämnats med undantag av sådan försämring som kan hänföras till normalt slitage.

2. 

Tillämplighet

  Dessa allmänna hyresvillkor äger tillämpning om ej annat skriftligt överenskommits.

3. 

Hyrestid

  Hyrestiden börjar löpa från och med den dag då hyresmaterielen enligt överenskommelse hålls tillgänglig för avhämtning av hyrestagaren. Hyrestiden löper till och med den dag hyresmaterielen återlämnas i felfritt skick. Minsta hyrestid är en månad om ej annat överenskommits. Återlämnat hyresmateriel skall, vid varje tillfälle, åtföljas av specificerad följesedel.

4. 

Hyra

  Hyra kan efter överenskommelse utgå enligt tidsenheten: per kalenderdag, per byggdag, per vecka eller per månad. Hyran utgår under hyrestiden med i avtalet angivet belopp per den i avtalet angivna tidsenheten. För del av kalender- eller byggdag utgår hyra för hel sådan dag. Vid avräkning av hyra med tidsenheten vecka eller månad avräknas del av vecka som antal dagar / 7 och månad med antal dagar / 30.

5. 

Hyresbetalning

  På hyresbeloppet tillkommer vid varje tillfälle gällande mervärdesskatt. Hyran erläggs där ej annat överenskommits mot faktura i efterskott månadsvis. Likvid skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras en dröjsmålsränta på 1,5% per månad.

6. 

Leverans

  All hyresmateriel levereras fritt uthyrarens förråd och skall på hyrestagarens ansvar returneras franko till uthyraren.

7. 

Reklamation

  Det åligger hyrestagaren att omedelbart efter mottagandet och innan hyresmaterielen tas i drift att noggrant undersöka den. Hyresmaterielen anses mottagen i fullgott skick om skriftlig anmärkning, med angivande av fel eller brist, ej gjorts inom sju dagar efter mottagandet.

8. 

Skötsel och vård

  Det åligger hyrestagaren att under hyrestiden väl vårda hyresmaterielen. För tillsyn och vård skall kompetent personal anlitas. Hyrestagaren svarar för all skada som uppstår under hyrestiden på hyresmaterielen, vare sig av vållande eller oaktsamhet. Om vid återlämnandet rengöring eller sortering ej gjorts debiteras hyrestagaren för detta. Förlorad eller förstörd hyresmateriel debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande försäljningsprislista.

9. 

Användning

  Hyrestagaren skall vid avtalets ingående upplysa uthyraren om för vilket ändamål och på vilken eller vilka platser hyresmaterielen skall användas. Hyrestagaren skall före det att hyresmaterielen flyttas till annan plats genast upplysa uthyraren om detta och inhämta dennes godkännande. Hyresmaterielen får ej utan särskilt avtal föras utanför Sverige. Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana förhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med uthyrarens anvisningar och gällande föreskrifter.

10. 

Skadestånd och ersättningar

  Hyrestagaren svarar under hyrestiden för varje skada, person- eller sakskada, som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning, transport och lagring av hyresmaterielen. Hyrestagaren förbinder sig att hålla uthyraren skadelös för varje ersättningsskyldighet, som på grund av sådan skada må drabba uthyraren i egenskap av hyresmaterielens ägare. Uthyraren ansvarar ej för indirekt skada eller kostnader uppkomna till följd av driftavbrott eller leveransförsening av hyresmateriel.

11. 

Försäkring

  Hyrestagaren är skyldig att hålla hyresmaterielen försäkrad till sitt fulla värde. Hyrestagaren skall på uthyrarens begäran tillställa denne bevis om att avtalad försäkring finns.

12. 

Äganderätt

  Äganderätten till hyresmaterielen tillkommer uthyraren. Hyrestagaren äger ej rätt att överlåta hyresrätten till annan, ej heller pantsätta eller försälja hyresmaterielen.

13. 

Återtagande

  Om hyrestagaren inte erlägger betalning senast 10 dagar efter förfallodagen, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet är uthyraren berättigad att omedelbart och utan påföljder häva hyresavtalet och återtaga den uthyrda hyresmaterielen. Hyrestagaren är skyldig att upplysa kronofogdemyndigheten, likvidator eller annan som gör anspråk på hyresmaterielen om hyresförhållandet och hyrestagaren är skyldig att utan dröjsmål underrätta uthyraren härom.

14. 

Force majeure

  Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver uthyraren icke råder och som försvårar, försenar eller hindrar avtalets fullgörande. Hyrestagaren är ej berättigad att utkräva någon som helst ersättning på grund av sådan utebliven eller försenad leverans.

15. 

Tvister

  Tvist i anledning av detta avtal skall, om det omtvistade beloppet överstiger 6 basbelopp, slutligen avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. I övriga fall skall tvist i anledning av detta avtal avgöras i domstol.