+8

  Allmänna leverans- och försäljningsvillkor för +8 Universalställning samt tillbehör


 
1. 

Definitioner

  Med köparen avses den som köper materiel av PlusEight System AB.
Med säljaren avses PlusEight System AB.
Med materiel förstås den samlade försålda materielen inklusive transporthäckar och förpackningar.
Med köpeavtal förstås den av säljaren accepterade orden från köparen samt dessa allmänna villkor.
Med returnummer förstås det av säljaren utfärdade nummer som skall finnas på följesedeln som medföljer returer.

2. 

Tillämplighet

  Dessa allmänna leverans- och försäljningsvillkor äger tillämpning om ej annat skriftligt överenskommits.

3. 

Leveransvillkor

  Fritt vårt lager.

4. 

Betalningsvillkor

  30 dagar netto från fakturadatum. På det debiterade beloppet tillkommer vid varje tillfälle gällande mervärdeskatt.

5. 

Dröjsmålsränta

  Vid försenad betalning debiteras en dröjsmålsränta på 1,5% per månad.

6. 

Reklamation

  Det åligger köparen att omedelbart efter mottagandet och innan materielen tas i drift att noggrant undersöka den. Reklamation av vid leveranstillfället felaktig materiel eller felleverans skall göras skriftligen, med angivande av vilka fel som föreligger, inom sju dagar efter mottagandet därefter anses köparen ha godkänt materielen.

7. 

Returer

  Retur av materiel, inklusive felaktig eller fellevererad, kan endast ske efter att köparen skriftligen reklamerat felet till säljaren och mottagit ett returnummer. Retur av beställt och avtalsenligt materiel får endast ske efter särskild överenskommelse härom mellan köpare och säljare, vilken skall träffas senast 30 dagar efter leverans till köparen. Vid retur skall materielen återlämnas till säljaren och denna skall ges tillfälle att besikta dem. För felfria och av säljaren godkänt materiel återbetalas erlagd köpeskilling med avdrag för en returavgift om 10%.

8. 

Äganderättsförbehåll

  Den levererade materielen förblir säljarens egendom tills den till fullo betalts. Om köparen inte erlägger betalning senast 10 dagar efter förfallodagen eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt leveransavtalet är säljaren berättigad att omedelbart och utan påföljder häva köpeavtalet och återtaga den levererade materielen. Köparen har innan materielen till fullo betalts inte rätt att vidareförsälja denna eller på annat sätt förfoga över denna på sådant sätt säljarens äganderätt äventyras. Skulle under kredittiden utmätning, kvarstad eller skingringsförbud avseende materielen komma ifråga, skall köparen visa upp köpeavtalet för kronofogdemyndighet och utan dröjsmål omgående underrätta säljaren.

9. 

Skötsel och vård

  Det åligger köparen att intill äganderätten övergått på köparen väl vårda materielen och skydda den mot onormal värdeminskning. Materielen får ej utan särskild skriftlig överenskommelse föras utanför Sverige.

10. 

Försäkring

  För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa villkor åligger det köparen att intill äganderätten övergått på köparen hålla materielen försäkrad. Köparen skall på säljarens begäran tillställa denne bevis om att avtalad försäkring finns och att försäkringen omfattar ett värde uppgående till minst den avtalade köpeskillingen.

11. 

Användning

  Materielen får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana förhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med säljarens anvisningar och gällande föreskrifter.

12. 

Tvister

  Tvist i anledning av detta avtal skall, om det omtvistade beloppet överstiger 6 basbelopp, slutligen avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. I övriga fall skall tvist i anledning av detta avtal avgöras i domstol.

13. 

Övrigt

  I övrigt skall Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet (ABM 92) §1-5, 13-15, 17-23, 25-27, 33-35, 37 tillämpas mellan parterna.